WYSZUKAJ
Regulamin sklepu

REGULAMIN SPRZEDAŻY

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.katehome.pl

 

§ 1 Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia  oznaczają:

1. Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia,
przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu

Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

6. Produkt – Towary  prezentowane w Sklepie Internetowym.

7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

8. Sklep Internetowy (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.katehome.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

9. Strona – Sprzedający (Usługodawca) i Klient.

10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.katehome.pl

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.


§ 2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.katehome.pl

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep Internetowy, działający pod www.katehome.pl, prowadzony jest przez : Katarzyna Rożniata-Brendel prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa Katarzyna Rożniata-Brendel, 91-520 Łódź ul. Przyklasztorze 35. Dane firmy: NIP 9471917903, REGON 101838908.

4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa KateHome zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

7.  Sklep internetowy www.katehome.pl  prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

8. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.katehome.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.


§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4. Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa Katarzyna Rożniata-Brendel KateHome może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 • a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,
 • c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez KateHome Katarzyna Brendel za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Katarzyny Rożniata-Brendel.

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Katarzyny Rożniata-Brendel.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz KateHome Katarzyna Brendel,
 • e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


§4 Składanie zamówień

1.Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.katehome.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, telefonicznie bądź drogą mejlową.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzenia zamówienia.

7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

10. Klient powinien w ciągu  72 godzin zapłacić za zamówienie w przeciwnym razie zostanie ono anulowane.


§ 5
. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.katehome.pl, dokonać wyboru towaru  z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 • a) przedmiotu zamówienia,
 • b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy. 
 • c) wybranej metody płatności,
 • d) wybranego sposobu dostawy,
 • e) czasu dostawy,

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia
z KateHome Katrzyna Rożniata-Brendel Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną :,,Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej
z Regulaminem.


§6 Ceny, płatności i termin wysyłki

1. Ceny Towarów są cenami brutto.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny :

 • a) Płatność za pobraniem
  Zapłata zostaje dokonana u kuriera, który dostarcza Państwu przesyłkę pod wskazany adres.
 • b) Gotówka
  Zapłata za towar zostaje dokonana w momencie odbioru towaru w siedzibie firmy w Łodzi
  ul. Przyklasztorze 35
 • c) Płatność przelewem
  Zapłata zostaje dokonana przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, na rachunek bankowy: Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa KATARZYNA ROŻNIATA-BRENDEL
  UL. Przyklasztorze 35
  91-520 ŁÓDŹ
  44 1050 1461 1000 0092 0245 0632

3. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich .  Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w  siedzibie Sprzedającego.

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem na stronie sklepu.


§ 7 Odbiór towaru

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod wskazany adres przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub poprzez osobisty odbiór w siedzibie firmy: 91-520 Łódz, ul. Przyklasztorze 35. 

3.  Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 2 dni roboczych licząc od dnia wysłania zamówienia z wyłączeniem zamówień płatnych  przelewem, gdzie wysyłka następuje następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty .

4. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.


§ 8 Odstąpienie od umowy

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres : KateHome Katarzyna Rożniata-Brendel
91-520 Łódź ul. Przyklasztorze 35

2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

3. Termin 14 -dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązany jest też do zwrotu kosztów dostarczenia towaru (za transport od sprzedawcy do konsumenta). W takiej sytuacji Sprzedawca zwraca jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w swojej ofercie, bez względu na to, jaki środek transportu został wybrany w momencie składania zamówienia. Klient płaci natomiast za odesłanie niechcianego towaru do Sprzedającego.

5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadkach:

 • a) rozpoczęcia – za zgodą konsumenta - świadczenia usług przez KateHome www.katehome.pl, przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy;
 • b) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa Katarzyna Rożniata-Brendel 91-520  Łódź ul. Przyklasztorze 35 z dopiskiem KATEHOME.

7. Do zwracanego towaru prosimy wypełnić i załączyć oświadczenie zwrotu towaru. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Koszt  odesłania towaru ponosi Kupujący. Sklep internetowy www.katehome.pl nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.

8. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

9. W ciągu 14 dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymagania  wymienione w punkcie 6 i 7 niniejszego paragrafu w ciągu 14 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.


§ 9 Procedura reklamacji

1. Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa Katarzyna Rożniata- Brendel  jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklepu: sklep@katehome.pl. , KateHome zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

3.Firma  nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość.

4. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji należy przesłać na adres : Fimra Produkcyjna Handlowo Usługowa Katarzyna Rożniata Brendel, 91-520 Łódź, ul. Przyklasztorze 35.


§10 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa Katarzyna Rożniata-Brendel podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa KatarzynaRożniata-Brendel 91-520 Łódź ul. Przyklasztorze 35 lub mailowo na adres: sklep@katehome.pl

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5.Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa Katarzyna Rożniata-Brendel zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


§ 11Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Produkcyjno Handlowo Usługowa  Katarzyna Rożniata-Brendel z siedzibą w Łodzi przy ul. Przyklasztorze 35, e-mail: sklep@katehome.pl

 

wpwpisana  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  nr  NIP: 9471917903. 

 

 

 

2.       Administrator danych przetwarza dane osobowe pozyskiwane poprzez stronę Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.

 

3.       W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

4.      Podanie następujących danych osobowych jest przez nas wymagane i niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, w której są Państwo stroną, tym samym do świadczenia usługi: imię i nazwisko, adres do wysyłki zamówienia, nr telefonu do kontaktu,  adres e-mail, nr konta bankowego w przypadku dokonywania przelewu na konto Sklepu.

5.      Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

6.       Wykonanie umowy obejmuje: świadczenie usługi drogą elektroniczną oraz korzystanie ze Sklepu, w tym wykonywanie transakcji i dokonywanie płatności, zakładanie i zarządzanie Państwa zarejestrowanym w Sklepie kontem lub kontami, oraz zapewnienie obsługi takiego konta lub kont, transakcji oraz rozwiązywania problemów technicznych, rozstrzyganie ewentualnych zwrotów i reklamacji.

7.     Przetwarzamy Państwa dane osobowe również w celach którym jest: obsługa usług płatniczych, zapewnienie bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną, obsługa Państwa zapytań nadesłanych pocztą e-mail bądź poprzez formularz kontaktowy niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem umowy.

8.      Przetwarzamy Państwa dane osobowe także w celu zapisywania danych w plikach cookies, jeśli wyrażą Państwo na to odrębną zgodę. 

9.      Państwa dane osobowe mogą być udostępniane firmom kurierskim, kancelariom prawniczym, firmom księgowym, firmom informatycznym w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.

10. Dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej (Google). 

 

 

11.  Państwa dane osobowe przetwarzane są przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:
- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
- zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
- statystycznych i archiwizacyjnych;
Przechowujemy Państwa dane maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

 

12.  Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

13.  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.


O SKLEPIE
INFORMACJE
TWOJE KONTO
 
KateHome oferuje dekoracje, akcesoria, wyposażenie wnętrz oraz ozdoby świąteczne. W ofercie posiadamy stylowe dekoracje, artykuły dekoracyjne i akcesoria do domu. Shabby Chic, Home Decor
Najczęściej wyszukiwane: dekoracje, wystrój wnętrz, green gate, clayre-eef, ozdoby, kuchnia, salon, szkło, szkło francuskie, la rochere, prezenty, święta, dla domu, sklep internetowy, wyposażenie wnętrz, tekstylia, filiżanki, ramki do zdjęć, ceramika, talerze, kubki, lampiony, dekoracje stołu, cukiernice, mleczniki, kieliszki, akcesoria kuchenne, etażerki, patery, poduszki, styl skandynawski, na prezent, dla dzieci, upominki, artykuły dekoracyjne, stylowe dekoracje, wazony, Boże Narodzenie
Wszelkie prawa zastrzeżone KATEHOME.PL
Masz pytania, chcesz się z Nami skontaktować, o coś zapytać lub zamówić towar ... dzwoń lub pisz!

sklep@katehome.pl